ระบบยืนยันสิทธิเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานสรุปจำนวนบัณฑิตที่เข้าตอบแบบสอบถาม
ลำดับ
คณะ
ตอบแบบสอบถามมหาวิทยาลัยแล้ว 
ตอบแบบสอบถาม สป.อว. แล้ว
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
จำนวน
(ทุกระดับ)

ร้อยละ
(ทุกระดับ)

จำนวน
(ป.ตรี)

ร้อยละ
(ป.ตรี)

จำนวน
(ทุกระดับ)
ร้อยละ
(ทุกระดับ)

จำนวน
(ป.ตรี)
ร้อยละ
(ป.ตรี)

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
 อื่นๆ 
รวมทั้งหมด
1
คณะเกษตรศาสตร์
 158
88.76
 151
90.42
 156
87.64
 149
89.22
167
2
1
8
 178
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 437
92.58
 411
92.57
 426
90.25
 401
90.32
444
13
6
9
 472
3
คณะวิทยาศาสตร์
 338
94.94
 311
95.69
 325
91.29
 301
92.62
325
22
6
3
 356
4
คณะเภสัชศาสตร์
 80
81.63
 73
82.02
 72
73.47
 65
73.03
89
7
2
0
 98
5
คณะศิลปศาสตร์
 387
87.36
 372
87.32
 372
83.97
 357
83.80
426
17
0
0
 443
6
คณะบริหารศาสตร์
 530
90.60
 516
91.49
 518
88.55
 505
89.54
564
17
0
4
 585
7
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 40
81.63
 40
81.63
 40
81.63
 40
81.63
49
0
0
0
 49
8
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 183
93.37
 158
94.05
 179
91.33
 155
92.26
168
28
0
0
 196
9
คณะนิติศาสตร์
 187
93.03
 186
93.00
 185
92.04
 184
92.00
200
0
0
1
 201
10
คณะรัฐศาสตร์
 251
95.08
 249
95.04
 250
94.70
 248
94.66
262
0
0
2
 264
11
คณะพยาบาลศาสตร์
 95
94.06
 95
94.06
 93
92.08
 93
92.08
101
0
0
0
 101
รวม
 2686
91.27
 2562
91.66
 2616
88.89
 2498
89.37
2795
106
15
27
 2943

หมายเหตุ : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามของ กระทรวงการอุดมศึกษา วันที่ 30 ธ.ค. 2566 เวลา 24.00 น.
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยเป็นข้อมูลของวันและเวลาปัจจุบัน

<< กลับหน้าหลัก